Är den inre motivationen underskattad?

Tänk om det är så att den inre motivationen är underskattad och den yttre motivationen är överskattad i våra företag idag? Ändå visar flera studier på att det finns koppling mellan stress och yttre motivation.

Den yttre motivationen drivs av resultat och yttre belöningar som till exempel pengar, bonus, betyg, vinst. Men yttre belöning kan skada och minska den inre motivationen, kreativiteten och till och med försämra prestationen. I det här resultatorienterade motivationsklimatet är framgång om företaget har bättre resultat i förhållande till andra. Ledarskapet bygger ofta på kontroll där medarbetarna får till sig vilka arbetsmål som gäller. Här finns inget utrymme för ändringar eller egna förslag till lösningar vilket kan få medarbetare att tappa motivation eftersom de inte gör målen till sina egna.  Medarbetarna kan uppvisa mer stress i form av prestationsängslan och sämre självförtroende. Vårt samhälle är i mångt och mycket resultatinriktat. Redan när du växer upp lär du dig ofta att resultatet är viktigare än det du själv kan påverka eller vilken känsla du har när du utför något. Frågor om vem som vann fotbollsmatchen signalerar att det viktigaste är vinsten eller förlusten inte om du har haft roligt, gjorde ditt bästa eller var stolt över din prestation. Eller om någon frågar sitt barn vilket betyg som hen fick, har mer fokus på resultatet än det hen faktiskt lärt sig.

Den inre motivationen drivs istället av intresse och nyfikenhet och forskning har visat att den inre motivationen gynnar till exempel kreativitet och glädje. I ett så kallat process- eller prestationsorienterat motivationsklimat har medarbetaren fokus på själva uppgiften, sin egen prestation och känsla.  Fokus ligger på att förbättra prestationen, inte resultatet eftersom du inte alltid kan påverka det. Det här arbetsklimatet leder till mindre stress och prestationsängslan samt högre upplevd kompetens, självförtroende och glädje. Ett process eller prestationsorienterat tankesätt är inspirerat av målbildsträning inom idrotten.

Så hur kan ett företag gå från ett enbart resultatorienterat motivationsklimat till att komplettera med ett process- eller prestationsorienterat motivationsklimat?

  1. Lyft in fler typer av mål. Inte enbart resultatmål. Få in prestationsmål också. Inom idrottspsykologin och mental träning är detta ett sätt att öka motivation, glädje och minska stress.
  2. Involvera medarbetarna så mycket det går i både det strategiska och operativa arbetet genom att medarbetarna till exempel får möjlighet att påverka avdelningens mål, sina egna mål och arbetssätt.
  3. Du som ledare kan lyfta medarbetarnas motivation ytterligare genom fokus på lösningar och uppmuntran.

Läs vidare om hur en idrottsklubb resonerar

Lämna en kommentar