Hälsoenkät-del av ett hälsobokslut

Sträva efter långsiktighet och hållbarhet!

Ihsero kan minska ert företags administrativa arbetsbelastning genom att hjälpa er att genomföra hälsoenkätundersökningar som tar “temperaturen på hälsan“.  Detta kan göras för hela företaget, avdelningen eller arbetsgruppen. Samtidigt som ni uppfyller fyra viktiga saker:

 1. Ni kan få fram nyckeltal, ett hälsoindex samt nöjd medarbetar index (eNPS) att arbeta med och därmed jämföra samt mäta förbättringar eller försämringar
 2. Genom undersökningen som är en del av ett hälsobokslut kan ni koppla siffrorna till ert arbetsmiljöarbete och få en överblick över de ekonomiska konsekvenserna av ohälsa och hälsa i företaget genom att jämföra siffrorna med till exempel er sjukfrånvaro
 3. Ni följer föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS2015:4). Som arbetsgivare ansvarar du för att anställda kan utföra sitt arbete utan risk för ohälsa.  Enligt denna är du som arbetsgivare skyldig till ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom detta område dvs undersöka, bedöma risker och åtgärda riskerna.  Eftersom arbetsmiljöverket ibland gör riktade kontroller med vite så kan det vara en trygghet för ett företag att man kan visa upp att man arbeta med dessa frågor på ett systematiserat sätt.
 4. Genom undersökningen har du möjlighet att utifrån vad medarbetarna svarar, sätta mål som syftar till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa.

Vi utgår från Ihseros hälsoenkät. Det finns lång och djup erfarenhet av att förstå och göra statistik, att ta fram enkäter, sammanställa dessa och ta fram lämpliga åtgärder (om sådana behövs).

Som företag kan du välja att genomföra det en gång eller upprepade gånger i överenskomna intervaller. Ihsero förespråkar färre frågor och oftare undersökningar för att det inte ska gå för lång tid mellan gångerna. Ett bra sätt är vid varje arbetsmöte tex 1 gång/månad.  Att mäta ofta kan nämligen ge en bättre indikator på nuläget och därmed leda till snabbare åtgärder.

Så här går det till

 1. Undersöka-utskick av enkät
  1. Ihsero har en utformad enkät med 15 viktiga frågor så ni kan förbättra ert stressförebyggande arbete. Det är frågor inriktad på livsbalans, ledning, kommunikation, delaktighet (kasam-känsla av sammanhang) och motivation. Vill ni lägga till eller ta bort någon fråga fungerar detta också. De finns dock en begränsning på hur många frågor som kan ställas.
  2. Företaget skickar Ihsero en lista på medarbetarnas mailadresser. Företaget ansvarar för mailadresser som ska tas bort eller läggas till löpande.
  3. Ihsero skickar ut ett mail till alla medarbetare som nämnts i 2, med en länk  till enkäten.
 2. Bedöma risker-rapport och resultat
  1. När  medarbetarna skickat in sina svar, sammanställs resultatet i tabell- och diagramform med kommentarer och skickas över till ansvarig på företaget.
  2. I priset ingår förutom utskick och sammanställning skriftliga kommentarer vad gäller att bedöma risker och se skillnader från föregående enkäter.
 3. Åtgärda risker-utvärdering
  1. Att åtgärda riskerna är den viktigaste punkten för att fortsätta ha förtroende för sådana här undersökningar hos medarbetarna. Fokusera hellre på ett område istället för flera samtidigt. Att ha ett underlag vid tex ett arbetsmöte är en bra utgångspunkt för att prata och diskutera frågor som man kanske annars lätt glömmer bort i allt annat som man ska göra.

1 beställning = 1 utskick av enkät, 1 sammanställning och skriftliga kommentarer (dec, juli, aug skickas inga enkäter eller sammanställningar ut)

Företaget förbinder sig endast 1 år i taget och i november skickas förfrågan ut om avtalet ska förlängas ytterligare 1 år.

Känns detta intressant? camilla.ihse@ihsero.se eller 0708-551510

För större beställningar hör av dig för offert!